Invia Kopřivnice

GDPR


Ochrana osobních údajů
 

25. května 2018, | Informace o zpracovávání osobních údajů
 

Základní informace
 

Správce osobních údajů
 

Cestovní agentura MH – Michal Hromočuk ( dále jen CA MH) se sídlem Dukelská 690, 742 21 , Kopřivnice , provozovna Štefánikova 984, 742 21, Kopřivnice . IČO 67324142, zapsána u Živnostenského úřadu v Kopřivnici, Č.J. 22112/ 2015 Erm.

 

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM


Cestovní agentura nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“).


V souladu s příslušnými ustanoveními

nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace: Správce osobních údajů: Michal Hromočuk - cestovní agentura MH – Michal Hromočuk IČO: 67324142 zapsána u Živnostenského úřadu v Kopřivnici – Č.J. 22112/ 2015/ Erm. Kontaktní údaje: Michal Hromočuk, Štefánikova 984, 742 21, Kopřivnice 

info@zajezdyagentura.cz,

tel.:+420 603856524 

 

Účel zpracování osobních údajů:

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely může CA MH zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy o zájezdu, na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez nutnosti souhlasu),pro jiné účely pouze na základě souhlasu.

 

I. Plnění smlouvy o zájezdu – zpracování ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení za účelem uzavření smlouvy o zájezdu je CA MH oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Jde o osobní údaje, bez kterých nebyla schopna zajistit zájezd sjednaný příslušnou smlouvou o zájezdu, tj. osobní údaje v rozsahu identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, v odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum platnosti cestovního dokladu), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, email), údaje o účasti na cestovním pojištění a údaje o zdravotním omezení. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům zejména cestovním kancelářím. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdržíte během zájezdu. Tito dodavatelé jsou potom také povinni zajistit bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud se Vaše zájezdová destinace nachází mimo Evropskou unii, budou Vaše osobní údaje poskytnuty také příjemcům osobních údajů v této (třetí) zemi (zejm. hotelům) či v jiné třetí zemi (dopravním společnostem). Podrobnější informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně údajů či existují vhodné záruky a prostředky pro předávání osobních údajů do této třetí země, poskytne CA MH na Vaši žádost. Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy o zájezdu zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o zájezdu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. 

 

II. Splnění právní povinnosti – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení je CA MH je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, povinna zpracovávat Vaše osobní údaje i pro účely plnění právních povinností, které jí stanoví platné právní předpisy, mj. předat Vaše osobní údaje oprávněným příjemcům (zejm. orgánům veřejné moci) pro účely stanovené zákonem. Za tímto účelem CA MH zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail). Uvedené osobní údaje budou za účelem splnění právní povinnosti uloženy u CA MH (jako správce ve smyslu Nařízení) po dobu tří let od skončení smluvního vztahu. 

 

III. Zasílání obchodních sdělení – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení CA MH má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za tímto účelem je CA MH jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje a oslovovat Vás bez nutnosti udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je s osobními údaji obdrženými v rámci smlouvy o zájezdu (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného smluvního vztahu (jako jsou informace o zájezdové destinaci, o klasifikaci ubytování, o ceně zájezdu, době úhrady apod.) prováděno profilování, které CA MH umožňuje poskytnout Vám informace o jejích dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám. Osobní údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávány po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

 

IV. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává CA MH s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných CA MH jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. 

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů CA MH

 

Jako subjekt údajů ve smyslu nařízení máte následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

 

1. Právo vznést námitku – proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení dalších služeb, včetně profilování, máte právo vznést kdykoli. námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme. Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat;

 

2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od CA MH požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou CA MH zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o:

 

a) účelech zpracování,

 

b) kategoriích dotčených osobních údajů,

 

c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny,

 

d) plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby,

 

e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,

 

f) právu podat stížnost u dozorového úřadu,

 

g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,

 

h) o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování, i) vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země.

 

i) vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země. 

 

CA MH Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Cestovní agentura MH nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“).

 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace:

 

Cestovní agentura MH – Michal Hromočuk , Dukelská 690, Kopřivnice,74221, pobočka Štefánikova 984, 742 21 Kopřivnice, IČO 67324142

 

3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby CA MH bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

 

4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby CA MH omezila zpracování Vašich osobních údajů:

 

a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby CA MH mohla přesnost osobních údajů ověřit,

 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

 

c) CA MH již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 

d) Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvodu CA MH převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

 

5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud CA MH neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 

6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo na to, aby CA MH předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu nebo email CA MH uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Jak uplatnit svá práva:

 

1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním CA MH na kontaktních údajích uvedených výše.

 

2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti CA MH jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás CA MH vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.

 

3. Na postup CA MH lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel.

Vytvářím objednávku...